لایک یا تقلب

لایک یا تقلب

بعضیا به دوستای من تهمت تقلب زدن و میگن طرفداران کلر و کلیون کم هستن و هر چی دوستام آپ کردن و لایک گرفته تقلبه...