به احتمال ۶۰٪ دیگه نمیام اپا+ت

به احتمال ۶۰٪ دیگه نمیام اپا+ت

من نمیتونم هم درس بخونم هم کانالمو اداره کنم هم به دوستام سر بزنم..وااااقعا وقت سر خاروندنم ندارم!کلنم دارم به دست فراموشی سپرده میشم:))قطعی نیست..اگه...